Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA)

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα θεωρείται αποδεκτή εντός δεκατεσσάρων (14) πλήρων ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, απαιτείται το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να περιέχει όλα τα πρωτότυπα (όχι αντίγραφα) έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν κατά την παραλαβή αυτού (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται ως προς την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον ΠΕΛΑΤΗ ελαττώματος (εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής).
 • Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα πραγματοποιείται αντικατάσταση του εν λόγω είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με δυνατότητα επιλογής από τον πελάτη άλλου καινούργιου προϊόντος με συμψηφισμό τιμής ή καταβολής της διαφοράς, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αξίας του προιόντος.Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από το σημείο εκείνο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”,η καταβολή του ποσού θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη.
 • Τα έξοδα αποστολής, τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όσο και για την επαναπροώθηση στον ΠΕΛΑΤΗ του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ είτε μέσω courier (με την συνεργαζόμενη) ή σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το εμπορικό σήμα «NvS Group» πανελλαδικώς.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 • Εάν ο πελάτης έχει αγοράσει ένα προϊόν, το οποίο έχει θεωρηθεί ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA) έχει δικαίωμα επιστροφής αυτού με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, κατά τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα, τότε δύναται να επιστρέψει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και τα συμπληρωματικά προϊόντα (παραρτήματα) του είδους αυτού (για παράδειγμα, αν ένας φορητός υπολογιστής θεωρηθεί ελαττωματικός κατά την παράδοση, ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επιστρέψει κατά την ίδια αποστολή και την κάρτα μνήμης που είχε αγοράσει μαζί με τον εν λόγω υπολογιστή). Στην περίπτωση που το ελλαττωματικό προϊόν , παρέχεται στον πελάτη με συνοδευτικό προϊόν ως ΔΩΡΟ , τότε ο πελάτης , πρέπει υποχρεωτικά να παραδώσει καί το εν λόγω ΔΩΡΟ , πίσω στην εταιρεία
 • Σε περίπτωση προβλημάτων οθονών (νεκρά pixels , γραμμές , κηλίδες  κτλπ) ,η προαναφερθείσα δυνατότητα δίδεται μόνο εφόσον παρέχεται από τον κατασκευαστή στα πλαίσια της εγγύησης, η οποία συνοδεύει το προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση και προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αντικατάστασης το προϊόν θα αποστέλλεται στο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο του κατασκευαστή όπου θα πιστοποιείται η βλάβη με σχετική διάγνωση και θα δίδεται η απαιτούμενη έγκριση αντικατάστασης.
 • DOA εντός 14 ημερών στα Laptop, θεωρούνται οι βλάβες που αναφέρονται σε μηχανικά μέρη του μηχανήματος (mainboard) και όχι σε συνοδευτικά ή αναλώσιμα τμήματα (πχ τροφοδοτικό, μπαταρία , αστοχίες υλικού σε εξωτερικά μέρη πχ case, touchpadή keyboard).  Ότι αφορά συνοδευτικά ή αναλώσιμα τμήματα του μηχανήματος θα γίνεται αντικατάσταση εξαρτήματος και όχι μηχανήματος, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν στο πλαίσιο κάλυψης της εγγύησης. Σχετικά με προβλήματα οθονών ισχύουν οι όροι που αναφέρονται ανωτέρω.

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται διάφορα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή ελλείπει ιδιότητα, η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του επικαλούμενου από εκείνον λάθους .Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης προς τον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποκλειστικώς, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής (με την συνεργαζόμενη) ή σε κάποιο από τα καταστήματα που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το εμπορικό σήμα «NvS Group» πανελλαδικώς.

Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα μεταβιβασθέντα-εκποιηθέντα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής) , θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με δυνατότητα επιλογής από τον πελάτη άλλου καινούργιου προϊόντος με συμψηφισμό τιμής ή καταβολής της διαφοράς, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αξίας του προιόντος.Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική καταβολή χρημάτων του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής η επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.
 • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του (εντός δεκατεσσάρων (14) πλήρων ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη) .Αν πρόκειται ελάττωμα , διαπιστωθέν αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.
 • Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται, είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε μέσω courier, ή σε κάποιο από τα καταστήματα που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το εμπορικό σήμα ” NvS Group” πανελλαδικώς. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασθέντος προϊόντος.
 • Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος, που αναφέρεται από τον πελάτη (εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής) και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
 • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή από το εξουσιοδοτημένο σημείο της κατασκευάστριας (εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή, χωρίς καμία επιβάρυνση από τον πελάτη στο πλαίσιο της εγγύησης) , ή σε περίπτωση που αυτή δεν είναι δυνατή, αντικατάσταση του προϊόντος (εντός 30 ημερών από την παραλαβή ,χωρίς καμία επιβάρυνση από τον πελάτη στο πλαίσιο της εγγύησης) , άλλως ακύρωση της συναλλαγής, εφόσον δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο (30 ημερών) και δεν δύναται να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει δικαίωμα υπαναχωρήσεως από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών (για ακύρωση και επιστροφή αγορών που πραγματοποιήθηκαν εκτός καταστήματος -ήτοι στο διαδίκτυο, με τηλεφωνική ή ταχυδρομική παραγγελία-), από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση της αποστολής (όταν πρόκειται για προϊόντα). Η υπαναχώρηση είναι δυνατή υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων, τα οποία το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε αρίστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό με το οποίο επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή του είδους σε αυτόν, συνακολούθως και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.
 • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα πραγματοποιείται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα, στο οποίο έλαβε χώρα η παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.
 • Ο πελάτης ευθύνεται προς αποζημίωση της εταιρείας, αν έκανε χρήση διάφορη από εκείνη, που είναι αναγκαία σχετικά με τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα από την παραλαβή μέχρι τη δήλωση της υπαναχωρήσεως. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε απορία του σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων, παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως “μεταχειρισμένο” και ο πελάτης καθίσταται υπόχρεος προς αποζημίωση της εταιρείας για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως “μεταχειρισμένου” εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία και ,κατά κανόνα, είναι της τάξεως του 15%-20% της αξίας αυτού.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη το μέγεθος της αποζημίωσής της, ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.
 • Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχωρήσεως.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 • Η δήλωση υπαναχωρήσεως ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχωρήσεως μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί για τη δήλωση αυτή το υπόδειγμα που θα βρει εδώ.  

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν χωρεί υπαναχώρηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ο πελάτης, εφόσον συνάπτει τη σύμβαση πώλησης για επαγγελματική χρήση, δηλαδή το προϊόν να έχει αγοραστεί με ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.
 • συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή,
 • συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ,ειδικώς, επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν ,συγκεκριμένα, από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά,
 • πώληση σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση,
 • προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων τέτοιων,
 • σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει παραλαβή από το κατάστημα, τότε η πώληση δεν λογίζεται ως εξ αποστάσεως σύμβαση και κατά συνέπεια δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχωρήσεως.
 • H αξία του προϊόντος είναι μικρότερη ή ίση των 30 ευρώ (άρθρο 3ι, παρ.1, ν.2251/1994)

Ελαττώματα που προκλήθηκαν στη μεταφορά

     Η εταιρεία NvS Group συνεργάζεται για τις αποστολές της με τις Γενική Ταχυδρομική με τις οποίες έχει συμφωνήσει ολική ασφάλιση της αξίας των αποστολών προκειμένου να δοθεί αποζημίωση σε περίπτωση προβλήματος κατά τη μεταφορά ( κλοπή, καταστροφή ή αλλοίωση προιόντος) . Η ασφάλιση αυτή ισχύει μόνο εφόσον ο πελάτης σε περίπτωση κατεστραμμένου ή αλλοιωμένου δέματος κάνει άρνηση παραλαβής ή σε περίπτωση παραλαβής μας αποστείλει φωτογραφίες πριν την αποσφράγιση της συσκευασίας και του προιόντος μετά την αποσφράγιση εντός 24 ωρών από τη παραλαβή. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποζημίωση του πελάτη. Η διαδικασία καταγγελίας στην ασφαλιστική εταιρεία γίνεται σε συνεργασία μεταξύ της NvS Group, της Γενική Ταχυδρομική και του πελάτη και μπορεί να διαρκέσει έως και 14 ημέρες. Σχετικά με αποστολές εντός Αττικής με τον οδηγό της εταιρείας NvS Group ισχύουν επίσης τα ανωτέρω. Για παραλαβές από το κατάστημα ο πελάτης φέρει αποκλειστική ευθύνη κατόπιν ολοκλήρωσης της αγοράς και παραλαβής του προιόντος. Σε περιπτώσεις που επιλέγεται μεταφορική εταιρεία σαν τρόπος αποστολής ή courrier επιλογής του πελάτη , η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί κατά τη μεταφορά. Σε περιπτώσεις που αφορούν αποστολή ενός προιόντος από πελάτη προς την εταιρεία μας και διαπιστωθεί αλλοιωμένο προιόν  με ελάττωμα που πιθανόν να προκλήθηκε κατά τη μεταφορά , η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα άρνησης παραλαβής του προιόντος και επιστροφής στο πελάτη με χρέωση δική του, ακόμα και μετά την αποσφράγιση της συσκευασίας. Η εταιρεία NvS Group  για τη διασφάλιση της θέσης της έναντι των ανωτέρω διαθέτει κύκλωμα καταγραφής CCTV κατά τη διαδικασία της συσκευασίας δεμάτων και αποσφράγισής τους. Το υλικό αυτό αποθηκεύεται και δύναται να χρησιμοποιηθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εάν αυτό απαιτηθεί κατά περίπτωση.

Διαδικασία επιστροφής

1. Αν βρίσκεστε κοντά σε κάποιo κατάστημα NvS Group

Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να επισκεφθείτε το κατάστημα της περιοχής σας και, αφότου ελεγχθεί η κατάσταση του προϊόντος από τον αρμόδιο υπάλληλο, να σας καθοδηγήσει ο ίδιος για τα περαιτέρω.

2. Αν παραλαμβάνετε μέσω courier

Σε αυτήν την περίπτωση:

 • Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.
 • Τοποθετείτε μέσα στη συσκευασία, την οποία έχετε φτιάξει, έγγραφο στο οποίο μας παραθέτετε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να επιλύσουμε την οικονομική εκκρεμότητα, εφόσον το προϊόν κριθεί ικανό προς επιστροφή.
 • Αποστέλλετε το δέμα, μέσω του πρακτορείου ταχυμεταφορών από το οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας, υπόψιν Τμήματος Επιστροφών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον αποστολέα ,εάν η περίπτωσή σας εμπίπτει στη συνθήκη αυτή βάση της ανωτέρω πολιτικής της εταιρείας μας.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση κατά την οποία το επιστραφέν προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

Θα θέλαμε επίσης να αναφέρουμε πως η εταιρεία μας είναι πλήρως εναρμονισμένη με το νομικό πλαίσιο για τη κάλυψη εγγυήσεων των προϊόντων και τηρεί όλες τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου στο ακέραιο και ακόμα παραπάνω, στο πλαίσιο της προσπάθειας μας για τη καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών.

Σε κάθε περίπτωση θα ήταν επιθυμητή η δημιουργία ticket στην πλατφόρμα για την καταγραφή του αιτήματός σας και την αμεσότερη εξυπηρέτησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας, είτε μέσω τηλεφώνου στο 21 0492 8600, είτε μέσω e-mail στο Info@nvs.gr .